Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te bewaren en website-statistieken te verzamelen.
Als je hieronder op de knop "Cookies toelaten" klikt, geef je ons toestemming om deze cookies te gebruiken.

Wil je meer gedetailleerde informatie, gebruik dan de knop "Meer info".

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:

  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • » Functionele cookies:

   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • » Analytische cookies:

   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • » Targeting / advertising cookies:

   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken dus enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken.


Nog meer weten?

Kijk dan in onze uitgebreide Cookieverklaring en ons Privacybeleid .

Cookie image

Algemene voorwaarden preventie

Art. 1 Aanvaarding.

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord, zal het feit dat de klant C&S Contractor Safety BV een opdracht toevertrouwt, op zich inhouden dat de klant alle hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die gebruikelijk zouden voorkomen op de stukken van de klant (bestelbons, etc.) zijn C&S Contractor Safety BV niet tegenstelbaar.

Art. 2 Offertes.

Tenzij vooraf door C&S Contractor Safety BV ingetrokken, zijn offertes slechts geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode aangeduid werd, gedurende 14 dagen na hun dagtekening.

Art. 3 Leverings- en uitvoeringstermijnen.

Alle opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Een eventuele overschrijding geeft in geen geval recht op enige schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren.

Art. 4 Overmacht.

Indien C&S Contractor Safety BV door een geval van overmacht verhinderd wordt om haar verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen, heeft zij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot zolang het geval van heirkracht voortduurt, dan wel de overeenkomst te verbreken zonder dat dit aanleiding zou geven tot enige recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

Art. 5 Betaling.

Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen, zijn de facturen betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van C&S Contractor Safety BV. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het verschuldigd factuurbedrag van rechtswege en zondere verdere ingebrekestelling een intrest opleveren van 9,5% per jaar. Bovendien zal het factuurbedrag worden verhoogd met 10% ten titel van conventionele forfaitaire schadevergoeding, met een absoluut minimum van 75,00 €.

Art. 6 Ontbinding.

Wanneer de klant nalaat een of meerdere verbintenissen uit te voeren, zal C&S Contractor Safety BV het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling als ontbonden te verklaren. In het laatste geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds werd geleverd en uitgevoerd verhoogd met een vergoeding voor de geleden schade, met een absoluut minimum van 30% van de overeengekomen prijs (incl. BTW).

Art. 7 Solvabiliteit.

C&S Contractor Safety BV heeft steeds het recht om voor een levering of opdracht voorschotten te vragen. Onverminderd de toepassing van bovengenoemde artikelen, zal C&S Contractor Safety BV zelf volledige betalingen kunnen eisen wanneer het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant werd geschokt, zoals door niet- tijdige betaling van een factuur, geprotesteerde wisselbrief, het vragen van afbetalingsfaciliteiten, het aanvragen van een gerechtelijk akkoord of iedere andere relevante gebeurtenis. In alle gevallen zal C&S Contractor Safety BV een retentierecht hebben op alle goederen die eigendom zijn van de klant, zulks tot algehele betaling.

Art. 8 Klachten.

Geen enkele klacht betreffende de geleverde diensten en/of goederen worden aanvaard indien deze niet schriftelijk en aangetekend aan C&S Contractor Safety BV is gericht binnen de zeven dagen na beeindiging van de opdracht respectievelijk na de factuurdatum.

Art. 9 Herziening van de overeenkomst.

De toepsselijke wetgeving, normen of de te hanteren standaarden kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst ingrijpend wijzigen. Indien deze wijzigingen invloed zouden hebben op de uit te voeren werkzaamheden van C&S Contractor Safety BV of op de kostprijs daarvan, verbinden partijen zich ertoe de tot stand gekomen overeenkomst te hernegotieren. Bij gebreke aan een consensus zal de overeenkomst worden ontbonden in onderling overleg en dient de klant de door C&S Contractor Safety BV reeds geleverde diensten en goederen te vergoeden.

Art. 10 Inzet C&S Contractor Safety BV medewerkers.

De C&S Contractor Safety BV medewerkers worden tijdelijk ter beschikking gesteld aan de klant. Zij worden gecoacht, begeleid en/of opgeleid door C&S Contractor Safety BV. Het is de klant niet toegestaan om een contractuele (arbeids)overeenkomst aan te gaan met de C&S Contractor Safety BV medewerker. Indien de klant deze bepaling niet naleeft, dan dient een schadevergoeding betaald te worden van 50.000 euro exclusief btw op het ogenblik dat een contractuele arbeidsovereenkomst afgesloten wordt zonder tussenkomst van C&S Contractor Safety BV. Deze boete staat los van de voorziene duurtijd van het contract dat door de klant met C&S Contractor Safety BV aangegaan werd. Indien het contract vroegtijdig verbroken wordt dient de klant bijkomend de toegezegde termijn te betalen, dit uitgaande van het aantal maanden dat contractueel vastgelegd werd en volgens formule: MV x 40 x GU = VC. (MV= aantal Maanden nog Voorzien – GU= Geoffreerde Uurprijs – VC= Vergoeding Contractbreuk).

Art. 11 Vrijwaring.

De klant zal C&S Contractor Safety BV vrijwaren voor iedere vordering die te haren laste zou worden ingesteld vanwege derden en die voortvloeit uit de uitvoering van haar opdracht of daarmee enigszins verband houdt.

Art. 12 Rapporten.

De door C&S Contractor Safety BV vervaardigde rapporten, de daarbij verstrekte informatie, middelen en gehanteerde methodieken mogen door de klant slechts worden aangewend voor het specifieke doel waarvoor zij warden opgemaakt. De klant kan de verstrekte rapporten, informatie, middelen en gehanteerde methoden in geen geval ter kennis brengen van derden.

Art. 13 Geschillen.

Op de overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting is enkel de rechtbank van Tongeren bevoegd.

we verzekeren de veiligheid in volgende sectoren

Ontdek al onze producten