Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te bewaren en website-statistieken te verzamelen.
Als je hieronder op de knop "Cookies toelaten" klikt, geef je ons toestemming om deze cookies te gebruiken.

Wil je meer gedetailleerde informatie, gebruik dan de knop "Meer info".

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:

  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • » Functionele cookies:

   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • » Analytische cookies:

   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • » Targeting / advertising cookies:

   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken dus enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken.


Nog meer weten?

Kijk dan in onze uitgebreide Cookieverklaring en ons Privacybeleid .

Cookie image

Algemene Verkoopsvoorwaarden

De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden geldig vanaf 1 januari 2023 en zijn van toepassing op alle verkooptransacties uitgevoerd door C&S Contractor Safety BV. Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang boven alle algemene bepalingen die mogelijk voorkomen in de documenten van de koper, tenzij C&S uitdrukkelijk en schriftelijk afstand doet van deze verkoopsvoorwaarden C&S behoudt zich het recht voor om deze verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. De meest recente versie is beschikbaar op de website https://www.csworkwear.eu/. In geval van wijzigingen zijn de verkoopsvoorwaarden van kracht op de dag van de bestelling. Elke koper, hierna aangeduid als de "Klant," wordt geacht deze verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard bij het plaatsen van een bestelling.

C&S Contractor Safety BV communiceert met de Klant via de opgegeven adressen, e-mailgegevens en tijdens de verstrekte openingsuren. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Klant om wijzigingen in adresgegevens, e-mailadressen of openingsuren onmiddellijk aan C&S Contractor Safety BV door te geven.

C&S Contractor Safety BV kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor schade, vertragingen of enige andere gevolgen die voortvloeien uit het niet tijdig of onjuist doorgeven van adreswijzigingen, e-mailadreswijzigingen of wijzigingen in openingsuren door de Klant.

ART. 1.: Leveringen en facturatie

ART. 1.1:

Bestellingen die op welke manier dan ook worden geplaatst, zijn leverbaar volgens de leveringsmogelijkheden van C&S Contractor Safety BV. Levertijden zijn indicatief. Wijzigingen in de levertijden vormen geen schending van de contractuele verplichting en kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen kan C&S Contractor Safety BV afwijkende handlingskosten aanrekenen. De goederen reizen op risico van C&S Contractor Safety BV. C&S Contractor Safety BV heeft het recht om de goederen door een derde partij te laten leveren.

Leveringen gebeuren op één centraal leverpunt opgegeven door de klant. C&S Contractor Safety BV gebruikt een mobiele toepassing om bij levering de elektronische handtekening van de Klant te ontvangen samen met eventuele opmerkingen op de levering. Deze informatie is dadelijk beschikbaar voor verschillende diensten binnen C&S Contractor Safety BV.

C&S Contractor Safety BV heeft het recht om bestellingen in delen te leveren en overeenkomstig te factureren. In geval van afroepbestelling dienen alle goederen binnen de 6 maanden volgend op de bestelling afgeroepen te worden. Vanaf het verlopen van deze termijn van 6 maanden na de bestelling heeft C&S Contractor Safety BV het recht om alle goederen die niet afgeroepen werden te factureren. De levering van deze goederen geschiedt na volledige betaling.

Onze standaard manier van facturatie is pdf-facturatie. De Klant zal bij aanvang van de overeenkomst en nadien bij wijzigingen, het correcte mailadres aanleveren. Het niet doorgegeven of niet tijdig doorgeven van een correct mailadres is geen reden voor niet betaling.

ART. 1.2:

De onderstaande bijzondere bepalingen, in afwijking van de algemene verkoopvoorwaarden van C&S Contractor Safety BV, zijn van toepassing op alle door C&S Contractor Safety BV aangeboden thuisbezorgingsservices:

Het is mogelijk om producten die doorgaans beschikbaar zijn voor de Klant te laten bezorgen bij de medewerker(s) van de Klant thuis. C&S Contractor Safety BV behoudt zich het recht voor om aankooporders voor product(en) te weigeren, met name wanneer er sprake is van excessieve hoeveelheden of volumes.

Transportkosten van 7,95 euro worden in rekening gebracht voor elke aankooporder onder de 150,00 euro exclusief BTW die bij de medewerker van de Klant thuis moet worden geleverd. Deze verzendkosten zullen duidelijk worden vermeld aan de medewerker van de Klant tijdens het plaatsen van de bestelling. 

Voor leveringen aan huis kunnen de levertijden afwijken van de standaard levertijden van C&S Contractor Safety BV, en deze afwijkende tijden zullen bij het plaatsen van de bestelling aan de medewerker van de Klant worden meegedeeld. De medewerker(s) van de Klant die de bestelling plaatst voor levering aan huis, dient op de dag van de levering door C&S Contractor Safety BV thuis aanwezig te zijn om de producten in ontvangst te nemen. In het geval van afwezigheid van deze medewerker(s) van de Klant, behoudt C&S Contractor Safety BV zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor een nieuwe leveringspoging naar de medewerker van de Klant die in gebreke blijft. 

Houd er rekening mee dat producten die via thuisbezorging worden geleverd, niet in aanmerking komen voor het retourbeleid van C&S Contractor Safety BV van veertien (14) dagen en daarom niet kunnen worden geretourneerd of geruild.

De facturerings- en betalingsvoorwaarden die van kracht zijn, zijn dezelfde als die gelden voor de Klant bij alle andere reguliere aankooporders, behalve wanneer er andere voorwaarden zijn overeengekomen en goedgekeurd door C&S Contractor Safety BV.

Alle overige bepalingen in de algemene verkoopvoorwaarden van C&S Contractor Safety BV, die niet worden gewijzigd of aangepast in deze sectie, blijven van kracht tussen C&S Contractor Safety BV, de Klant en de 'medewerker' van de Klant. De Klant verleent hierbij machtiging en blijft volledig verantwoordelijk voor alle bestellingen die door zijn medewerkers worden geplaatst en voor het gebruik van hun inloggegevens op de C&S Contractor Safety BV webshop, ongeacht de leveringslocatie.

ART. 2: Eigendomsvoorbehoud

Indien specifiek overeengekomen, behouden de geleverde producten hun eigendom bij C&S Contractor Safety BV totdat de volledige prijs, inclusief de hoofdsom en aanverwante kosten, volledig is voldaan. Het bovenstaande heeft geen invloed op de overdracht van risico's met betrekking tot verlies en beschadiging van de geleverde goederen, die plaatsvindt zodra de goederen zijn afgeleverd aan de Klant.

ART. 3: Producten

De producten van C&S Contractor Safety BV voldoen aan de geldende lokale wetgeving. De keuze van de producten blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn behoeften te beoordelen en ervoor te zorgen dat de geselecteerde producten compatibel zijn met zijn behoeften en beoogd gebruik. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de opslag en het gebruik van de bestelde producten. C&S Contractor Safety BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot deze kwestie.

Het ligt in de verantwoordelijkheid van de Klant om, alvorens een bestelling te plaatsen of een geleverd product te gebruiken, de productinformatie te raadplegen, inclusief maar niet beperkt tot veiligheidsinstructies, gebruiksaanwijzingen, en andere relevante gegevens. Deze informatie is beschikbaar op de website van C&S Contractor Safety BV, de website van de fabrikant, op de verpakking en/of in de bij de producten meegeleverde documentatie.

De beschrijvingen en informatie verstrekt in de online catalogi van C&S Contractor Safety BV zijn niet allesomvattend en dienen slechts ter informatie. Afhankelijk van de aard en het beoogde gebruik van het aangeschafte product, is de Klant verplicht om alle veiligheidsinstructies en aanbevelingen van de fabrikant strikt op te volgen en de gekochte producten op de juiste wijze te gebruiken.

Afbeeldingen en illustraties van producten, hetzij in de online catalogi van C&S Contractor Safety BV en/of op de website https://www.csworkwear.eu/, zijn niet bindend. De lijst en specificaties van de producten kunnen op elk moment worden gewijzigd en aangepast. Het aanbod van producten is beschikbaar zolang de voorraad strekt. C&S Contractor Safety BV behoudt het recht om bepaalde bestellingen te weigeren.

ART. 4: Klachten - retourzendingen

De Klant dient de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren op conformiteit. Na een periode van 15 dagen na ontvangst van het product behoudt C&S Contractor Safety BV zich het recht voor om elke klacht te weigeren. In elk geval kunnen de producten alleen worden teruggenomen op het leveringsadres, mits ze zich in perfecte doorverkoopconditie bevinden en in de originele, onbeschadigde verpakking verkeren. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen die geen standaard voorraadartikelen zijn, is retourneren alleen mogelijk na voorafgaand overleg met en goedkeuring van C&S Contractor Safety BV. C&S Contractor Safety BV accepteert geen retourzendingen van producten zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. De volgende producten komen niet in aanmerking voor retournering en/of vervanging:

ART. 5: Garantie

C&S Contractor Safety BV biedt een standaardgarantie die geldig is gedurende één maand vanaf de datum van levering. 

ART. 6: Prijzen

Onze prijzen zijn indicatief en worden uitgedrukt in euro's, exclusief belastingen. De geldende tarieven zijn die welke van kracht zijn op de dag van de bestelling en zijn beschikbaar op onze website https://www.csworkwear.eu/.

Aangezien onze prijzen gebaseerd zijn op overeenkomsten met leveranciers, behouden we ons het recht voor om ze op elk moment aan te passen. Houd er rekening mee dat onze prijzen geen montage- en installatiekosten omvatten.

We streven ernaar dat onze prijzen altijd minimaal overeenkomen met de inkoopprijs, en in geval van een prijsstijging passen we onze prijzen automatisch aan.

ART. 7: Betalingsvoorwaarden

Betalingen dienen rechtstreeks online in euro te worden gedaan. Er kan een afwijking gegeven worden na goedkeuring door C&S Contractor Safety BV. Deze betalingen zijn afhankelijk van de financiële goedkeuring van het dossier en dienen te worden voldaan zonder enige korting voor vroegtijdige betaling. Bovendien biedt C&S Contractor Safety BV de mogelijkheid om direct online te betalen via creditcard en andere betaalmethodes. We behouden ons het recht voor om de toegekende betalingsvoorwaarden te herzien in geval van verslechtering van de financiële positie of nalatigheid in betalingsgedrag van de Klant.

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, behouden we ons het recht voor om nieuwe leveringen uit te stellen, de toegekende betalingstermijn te beëindigen, en worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet-tijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 10%, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovendien zal er automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een conventionele rente van 1% per maand verschuldigd zijn, met een minimumtarief dat overeenkomt met de wettelijke rentevoet zoals vastgesteld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Ongeacht het voorgaande behouden we ons het recht voor om een vooruitbetaling te verlangen. We hebben te allen tijde het recht om onze vordering op de Klant te verrekenen met enige tegenvordering van de Klant of een aan de Klant gerelateerde onderneming. Elke klacht met betrekking tot de facturatie die niet schriftelijk binnen 10 dagen aan C&S Contractor Safety BV wordt gemeld, wordt als te laat ingediend en niet-ontvankelijk beschouwd.

ART. 8: Vertrouwelijkheid

De Klant verbindt zich ertoe om geen informatie openbaar te maken die zij van C&S Contractor Safety BV heeft verkregen met betrekking tot de levering van producten en prijzen. C&S Contractor Safety BV gaat ermee akkoord om deze informatie, in welke vorm dan ook, niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de verwerking van bestellingen bij C&S Contractor Safety BV.

ART. 9: Bescherming van persoonsgegevens (privacy)

C&S Contractor Safety BV verplicht zich tot naleving van alle geldende wetten en voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG-GDPR), inclusief alle relevante bepalingen, richtlijnen, aanbevelingen of wijzigingen, evenals eventuele aanvullende en/of vervangende voorschriften. C&S Contractor Safety BV hanteert een uitgebreid privacybeleid dat beschikbaar is op haar commerciële website.

ART. 10: Intellectuele eigendom

Met betrekking tot aanpasbare producten verleent de Klant

(i) C&S Contractor Safety BV toestemming en verleent haar een tijdelijke licentie om gepersonaliseerde producten voor zijn rekening te produceren,

(ii) garandeert C&S Contractor Safety BV dat de gepersonaliseerde producten geen inbreuk maken op de rechten van derden.

De Klant verzekert C&S Contractor Safety BV verder dat zij over alle benodigde rechten beschikt om de gewenste aanpassingen in de producten op te nemen. C&S Contractor Safety BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schending van de rechten van derden als gevolg van de aanpassing van producten door de Klant. De Klant verbindt zich ertoe alle kosten en schade aan C&S Contractor Safety BV te vergoeden die voortvloeien uit enige juridische actie die tegen haar wordt ondernomen in verband met de schending van de hierboven vermelde rechten.

C&S Contractor Safety BV behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke bestelling te weigeren voor op maat gemaakte producten die woorden of afbeeldingen bevatten die als ongepast, onethisch of illegaal worden beschouwd.

ART. 11: Beperking van aansprakelijkheid

Voor gebeurtenissen met betrekking tot de levering van het product aan de Klant, kan C&S Contractor Safety BV in geen geval verplicht worden tot een schadevergoeding die hoger is dan het cumulatieve bedrag van de aan de Klant gefactureerde bedragen over een periode van 3 maanden, met een maximum van 10.000 euro, behalve in geval van lichamelijk letsel.

ART. 12: Geen Afstandsverklaring

Het feit dat C&S Contractor Safety BV geen beroep doet op een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van haar recht om zich later op die bepaling te beroepen.

ART. 13: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

Op alle juridische relaties tussen C&S Contractor Safety BV en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Koopverdrag van Wenen van 11 april 1980 (Convention on the International Sale of Goods, CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen tussen C&S Contractor Safety BV en de Klant vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Voor Nederlandstalige geschillen zijn de rechtbanken van Tongeren exclusief bevoegd, en voor Franstalige geschillen zijn de rechtbanken van Luik bevoegd.

ART. 14: Verbod op Wederverkoop

De Producten worden aan de Klant verkocht voor eindgebruik en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C&S Contractor Safety BV aan derden worden doorverkocht, op straffe van schadevergoeding.

we verzekeren de veiligheid in volgende sectoren

Ontdek al onze producten